ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขั้นตอนการบริการ

 ขั้นตอนการให้บริการ และคำปรึกษา

 

1. ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-9357446, 081-8968482, ID Line: http://line.me/ti/p/PFWvOL8Z70

2. แจ้งประเภทของการบริการ และรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการที่ต้องการ

3. รับใบเสนอราคา และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

4. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการ และภาษีที่เกี่ยวข้อง

5. ทางเราจะส่งพนักงานไปรับเอกสารกับท่านตามที่นัดหมาย

6. ดำเนินกระบวนการบริการ ภายในระยะเวลาตามข้อตกลง

7. จัดส่งเอกสารคืน

8. เมื่อการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งใบวางบิลและใบกำกับภาษี

9. ชำระค่าบริการปลายทาง หรือโอนเงิน 

 

นโยบายการให้บริการ

1. การจัดเก็บข้อมูล: มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติ และเอกสารต่างๆของลูกค้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ (หากมีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าจากลูกค้าก่อนเท่านั้น)

2. การให้บริการ: การให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับร้องทั่วไป, มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ: รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่ารับ-ส่งเอกสารแล้วสำหรับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนลูกค้าในต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง และค่ารับ-ส่งเอกสารตามข้อตกลงแต่ละการให้บริการ

4. เอกสารของลูกค้า: เอกสารประกอบการลงบัญชีจะถูกจัดเก็บและส่งคืนลูกค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการส่งงบการเงินประจำปีให้กับหน่วยงานราชการ และเอกสารอื่น จะถูกส่งคืนลูกค้าภายหลังการให้บริการเสร็จสิ้น

 

นโยบายการรับประกัน

1. การรับประกันของการให้บริการ: การให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับร้องทั่วไป, มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ เพื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการให้บริการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ, หนังสือบริคณห์สนธิ, รายงานทางการเงิน ฯลฯ

 

นโยบายการรักษาความลับ

1. การรักษาความลับ: เอกสารและข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ ยกเว้น การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชตามกฎหมาย หรือการปฎิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 

 

นโยบายการรับคำร้องเรียน

1. การร้องเรียน: ท่านสามารถแจ้งข้อมูลหากมีการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลง ได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-9357446, 081-8968482, ID Line: http://line.me/ti/p/PFWvOL8Z70

2. การตอบกลับ: ภายใน 3 วันทำการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และแก้ไขปัญหาในการให้บริการ

 

 

 Copyright © www.jumboaudit.com 2012 All Rights Reserved.

     ห้างหุ้นส่วนสามัญ บี ซี ออดิท

ที่อยู่ :  เลขที่ 38 ซ.โชคชัย 4(50) ถ.โชคชัย 4   
เขตลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร :  02 935 7446   มือถือ :  081 8968482
อีเมล : jumboaudit@gmail.com, bcaudits@gmail.com

เว็บไซต์ : www.jumboaudit.com